شهروند کوچولو 1
شهروند کوچولو 1
شهروند کوچولو 1

شهروند کوچولو ۱

موجود نمیباشد

آموزش از جمله راهبردهای اساسی و همیشگی تحقق اهداف و مأموریتهای اجتماعی و شهروندی
سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بوده است. ظرفیت گستردهی امکانات آموزشی در اختیار
سازمان در سرتاسر شهر، مراکز وابسته به این سازمان را بزرگترین و گسترده ترین شبکه های ارائه ی
خدمات آموزشی غیر رسمی در سطح کشور بدل نموده است.
در این میان بیش از 70 خانه ی کودک که توسط سازمان ایجاد و مدیریت شده است، نشان از
عمق توجه برنامه ریزان آموزشی به ضرورت و فوریت آموزش و تربیت نسل کودکان 4 تا 6 ساله در
حوزه های شهروندی و اجتماعی با رویکرد دینی و بومی دارد.
برنامه ریزی آموزشی خانه های کودک به گونه ای است که ضمن تحقق اهداف نظام رسمی
آموزشی این گروه سنّی، با شناسایی نقطه ضعفهای سیستمهای آموزشی موجود، توانمندسازی و
افزایش مهارتهای زندگی شهری و اجتماعی کودکان را در اولویت خود قرار داده است تا بدین
ترتیب سازمان نقش خود را در تربیت شهروندانی اخلاق مدار، مشارکت جو و مسئولیت پذیر ایفا
نماید.
در طراحی نظام آموزشی خانه های کودک سعی شده است با جلب مشاورین مجّرب و کارشناسان
حاذق این حوزه، اهداف مترقی و کاملاً متفاوت از سایر نظامها و سیستمهای آموزشی فعال کشور
ارائه شود. این محصول نیز گامی در تحقق نظام جامع آموزشی خانه های کودک است.
این کتاب سعی دارد تا مفاهیم شهروندی را به لحن کودکانه برای فرزندان سرزمین ما بیان نماید.