مجنون لیلی مجنون کراک - جلد دوم(آشنایی با آسیب‌های اعتیاد مدرن)
مجنون لیلی مجنون کراک - جلد دوم(آشنایی با آسیب‌های اعتیاد مدرن)
مجنون لیلی مجنون کراک - جلد دوم(آشنایی با آسیب‌های اعتیاد مدرن)

مجنون لیلی مجنون کراک – جلد دوم(آشنایی با آسیب‌های اعتیاد مدرن)

In Stock

آشنایی با آسیب های اعتیاد مدرن

اعتياد بزرگترين و شايع ترين آسيب اجتماعي و بلاي خانمان سوز است كه تبعات وسيع و متعددي نظير سرقت، طلاق و بزه كاري را يدك مي كشد و هرساله هزاران نفر به ويژه جوانان را در دام خود گرفتار مي كند. اعتياد پديده زندگي مدرن ومسئله اجتماعي بزرگي است كه دامنه آسيب زايي آن گروه سني خاصي را نمي شناسد اما قشر جوان كه نيروي مولد جامعه محسوب مي شود بيشتر در معرض خطر گرفتاري با آن قرار دارنداعتياد آسيبي چند علتي و پيچيده است كه هر روز با شرايط و نمايه اي خاص رخ مي نماياند.

۲۰,۰۰۰ تومان