ماهیگیری یادش بده (آموزش مهارت مسئولیت‌پذیری در کودکان)
ماهیگیری یادش بده (آموزش مهارت مسئولیت‌پذیری در کودکان)
ماهیگیری یادش بده (آموزش مهارت مسئولیت‌پذیری در کودکان)

ماهیگیری یادش بده (آموزش مهارت مسئولیت‌پذیری در کودکان)

موجود

آموزش مهارت مسئولیت پذیری در کودکان

مسئولیت پذیری یکی از نشانه های رشد و اعتماد به نفس است که به شخص کمک می کند تا تصمیم های مناسب تری را اتخاذ کند. کسانی که از حس مسئولیت پذیری برخوردار هستند به موفقیت های روزافزون و پاداش های ناشی از آن دست خواهندیافت که این خود به افزایش اشتیاق در ارتباطات و یادگیری منجر خواهدشد.والدین به عنوان نخستین متولی این امر بهتر است در ایجاد و رشد چنین حسی در فرزندان خود کوشش کنند.مسئولیت پذیری فرزندان بستگی زیادی به تجارب آنان در خانواده دارد.

۲۰,۰۰۰ تومان