دوره آموزشی موسسه آموزش شهر برای آزمایش افزونه لرن دش تولید شده است.