پرورش مسئولیت شهروندی در کودکان

جامعه ایران در طی پنجاه سال گذشته شاهد تحولات گسترده‌ای بوده است که بر مقولات، مسائل و نهادهای اجتماعی تاثیرات عمیقی برجا گذاشته، شدت این تحولات طی چند دهه گذشته چنان زیاد بوده که نمی‌توان انتظار داشت بدون کمک و یاری کارشناسان و پژوهشگران، جامعه بتواند خود را با آن تطبیق دهد،

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر،  آموزش عمومی امری اساسی و ضروری برای کمک به جامعه محسوب می‌شود، خانواده نیز نه تنها از این تحولات برکنار نبوده که بیشترین تاثرات را پذیرفته، خانواده ساختار سنتی و گسترده خود را از دست داده و در شرایط جدید قرار گرفته، نهادهای رسمی بخش‌هایی از مسئولیت خانواده را به عهده گرفته‌اند اما نتوانسته‌اند نقش خود را کاملا یفا کنند و همچنان خانواده درگیر با این نقش‌هاست.

نقش پرورشی یکی از مهمترین این نقش‌هاست که در حال حاضر به صورت مشترک توسط نهاد مدرسه و خانواده ایفا می‌شود. ساختار روابط اجتماع تغییر کرده و کودکان نیز به نوبه خود از آن متاثر شده‌اند، والدین امروز نمی‌توانند چون والدین دیروز با کودکان رفتار کنند، نه تنها به این دلیل که فضا، محیط و عناصر موثر بر کودکان تغییر کرده بلکه باید در نظر داشت تمام این عوامل بر والدین امروزی نیز موثر بوده است. در چنین شرایطی می‌بایست الگوهای تنظیم روابط و تربیتی را اتخاذ کرد که هم با اصول اخلاقی کنونی چون برابری بی‌قید و شرط انسان‌ها و حفظ حرمت و حقوق انسان) بالاخص کودکان( همخوان باشد و هم بتواند در شرایط کنونی موثر واقع شود.

 لذا علوم تربیتی و اجتماعی در این مرحله نقش مهمی بر دوش دارند که همان آموزش و هماهنگ سازی والدین با اصول و رو شهای تربیتی نوین است. رو شهای تربیتی که اصول اخلاقی و کارایی و تاثیر را تضمین می‌کنند و در نتیجه خانواده را از تنش‌ها و کشمکش‌های بی‌پایان وبی‌حاصل بر حذر می‌دارند.

جامعه نیازمند رفتار مسئولانه تک تک اعضا و پرورش شهروندانی مسئول برای فردای جامعه است. آموزش این مهارتها گام موثری در جهت تنظیم روابط اجتماعی بالغانه و مسئولانه در جامعه قلمداد می‌شود.

این کتاب با هدف آموزش و افزایش مهارت‌های والدین در رابطه با کودکان تالیف شده است. یکی از مهمترین مسائل در پرورش فرزندان، تربیت آ نها به گونه‌ایست که افرادی مستقل و مسئول بار آیند و در آینده شهروندانی مسئولیت‌پذیر در جامعه باشند.

در این کتاب با پیگیری این هدف، آموز ش‌ها و مهارتهایی برای والدین درنظر گرفته شده تا بتوانند هم بینش درستی درباره کودک خود پیدا کنند و هم به مهارت پرورش احساس مسئولیت در کودکا نشان دست یابند. البته باید تاکید کرد که گام اول اصلاح نگرش و رفتارهای نادرست والدین است که در این کتاب به این امر تاکید بسیاری وجود دارد.

این کتاب در بر دارنده شش فصل است که به اهمیت آموزش و اصلاح نگرش والدین در رابطه با فرزندان، «مسئولیت‌پذیری و شهروندی » به تعریف و تبیین مفاهیم، موضوعات مربوط به «خانواده و سبک‌های فرزندپروری »، «پیش نیازهای احساس مسئولیت»، «را هکارهای مسئولیت‌پذیری »، تاکید بر وجه اجتماعی مسئولی تپذیری در کودکان و اهمیت جایگاه شهروندی به طرح را هکارهای متعدد می‌پردازد.

دیدگاه بگذارید