بزرگ‌ترین شبکه آموزش کشور را یک‌جا ببینید

 در کتاب سال آموزش، یکی از بزرگترین شبکه‌های آموزش حضوری کشور، در سطح فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ تهران معرفی شده است.  

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، در کتاب پیش‌رو، بیانیه‌ی مفهومی، هندسه محتوایی و عناوین تمامی دوره‌های شبکه آموزشی سازمان نمایه شده است. ضمن این که امکانی فراهم شده است تا با اسکن «رمزینه» هر عنوان دوره، فایل «کاربرگ آموزشی» آن در اختیار مخاطب قرار گیرد.

گفتنی است: کاربرگ آموزشی سندی است که در آن ریز محتـوا و سرفصل های آموزشـی، دروس پیش نیـاز، هـدف کلی دوره، اهداف تفصیلی دوره در سه سطح دانش، نگرش و رفتار، ویژه‌ی های فراگیـران، روش آموزش دوره، تجهیـزات مورد نیـاز برگـزاری دوره، چـگونگـی ارزشیــابـی دوره، معرفی منابع بیشتر برای تدریس دوره مطرح شده است.

 لازم به ذکر است، تمامی عناوین دوره‌های آموزشی این کتاب در هر مرکز آموزشی ارائه نمی‌شود. به همین دلیل مخاطبان می‌توانند با مراجعه به سایت www.sina.farhangsara.ir از فهرست دوره‌های آموزشی فعال هر فرهنگسرا و خانه فرهنگ در آن فصل آموزشی مطلع شده و نسبت به ثبت نام (حضوری یا غیر حضوری) اقدام کنند.

دیدگاه بگذارید