برنامه ریزی آموزشی در تقویم فصل زمستان

تقویم آموزشی فصل زمستان با هدف برنامه‌ریزی آموزشی خانه های کودک شهر شکوفه ها منتشر شد.

به گزارش موسسه آموزش شهر، تقویم و راهنمای دوره های آموزشی فصل زمستان به همت واحد طراحی و برنامه ریزی آموزشی با ۹فرایند از ثبت درخواست مجوز دوره آموزشی تا  صدور گواهینامه ها تنظیم و در اختیار مربیان خانه های شهر شکوفه ها قرار داده شد.

این تقویم و راهنمای آموزشی که در هر فصل به صورت ویژه تهیه می شود در فصل زمستان، مخصوص کلاس¬های یک روز در میان و تمام وقت خانه¬های کودک شهر شکوفه¬ها ویژه گروه سنی ۴ و ۵ سال است که  دردسترس مربیان و ناظران آموزشی  قرار داده شده است.

در این تقویم آموزشی برنامه هایی برای آغاز روزانه کلاس های شهر شکوفه ها، نحوه برخورد مربی با کودک، جدول تغذیه، قصه گویی، جدول مربوط به کتاب ها و کاربرگ های این دوره آموزشی، برنامه های هفتگی شهر شکوفه ها و… گنجانده شده است.

دیدگاه بگذارید