استانداردسازی مداوم شبکه آموزش صورت خواهد گرفت

اعتبارنامه های ضمن خدمت دوره های آموزش سازمان فرهنگی هنری برای مربیان تمام دوره ها صادر می شود.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش شهر، سمیه اصفهانی رییس اداره امور مربیان در این رابطه افزود: به منظور استاندارسازی شبکه آموزش، ارزیابی‌های مستمر و آموزش‌های ضمن خدمت با توجه به نیازسنجی دوره‌های آموزشی مدرسان و مربیان انجام شده و گواهی‌های پایان دوره برای تمامی دوره ها صادر می شود.  

رییس واحد اداره امور مربیان مرکز مطالعات و آموزش در توضیح شرایط دریافت اعتبارنامه آموزشی گفت: شرط دریافت اعتبارنامه، قبولی در آزمون‌ها و مصاحبه‌های علمی و مهارتی است و برای هر گروه آموزشی بر اساس سرفصل‌ها و منابعی که مشخص و اعلام شده است، آزمون گرفته می‌شود. یعنی هر گروه آموزشی منابع مرجع خاص خودش را دارد که مدتی قبل از برگزاری آزمون به متقاضیان اعلام می‌شود. بخش دیگر آزمون‌ها‌ به‌صورت عملی و برای سنجش مهارت متقاضی برگزار می‌شود.

اصفهانی همچنین در ادامه اظهار داشت: یک گروه روانشناس نیز مسئول برگزاری آزمون‌های سلامت روان که به «تست سلامت روان» معروف است، در کنار سایر آزمون گران قرار دارند که با توجه به اهمیت کار با کودکان، در هر دوره آزمون ارتقای مربیان خانه های کودک، از مربیان خانه های کودک این تست را می گیرند.

رییس اداره مربیان مرکز مطالعات و آموزش در پایان اظهار داشت: چنانچه مربی یا مدرس دارای مدارک معتبر داخلی یا بین‌المللی باشد و مطابق جدول شرایط مدرسان و مربیان مرکز مطالعات و آموزش، از آزمون عملی معاف شود می‌بایست تمامی مستنداتش را در اختیار مرکز قرار دهد.

دیدگاه بگذارید